سه شنبه , ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

درباره ارک

جمعیت حقوق بشر آزربایجان “ارک”

و فعالیت های آن در دفاع از حقوق ملی آزربایجانی ها

جمعیت “ارک ” برای دفاع از حقوق بشر در آزربایجان (ارک دی اچ ) فعلی، در فوریه سال ۲۰۱۰ با  اوج گیری ,اعتراضات ملت آزربایجان برای دفاع از بقای دریاچه ارومیه و زندانیان محیط زیستی وحقوق و فرهنگ ملی  آزربایجان ، توسط چند تن از فعالین حرکت ملی آزربایجان ساکن فرانسه تشکیل شده و تحت عنوان جمعیت  دفاع از حقوق فرهنگی و خواسته های دموکراتیک آزربایجانی ها ـ “ارک کولتور” ، وبر اساس قانون انجمنها در کشورفرانسه ، مصوب ۱۶ اوت سال ۱۹۰۱ ، به شماره : Registration Number 00938 – Journal Officiel – Paris تشکیل شد و به ثبت رسید.

لوگو “ارک کولتور”

ارک طبق اساسنامه اش یک جمعیت دموکراتیک ومستقل است وبه هیج حزب یا سازمان سیاسی وابسته نیست. هزینه فعالیت های آن تا به امروزاز طریق هیئت مدیره  آن و کمک های اعضاء تامین می شود.

ازسال ۲۰۱۰ تا اواخر ۲۰۱۲ جمعیت ” ارک کولتور” در رابطه با دفاع از زبان مادری ، خشک شدن دریاچه ارومیه ، دفاع از زندانیان محیط زیست ، زندانیان مدافع زبان مادری و  خواسته های دموکراتیک ترکهای  آذربایجان  با مراجعات های پی در پی به سازمان ملل متحد  و ارتباط با یونسکو به فعالیت خود ادامه داد و به نتایج بسیار مطلوبی دست یافت.

جمعیت ارک کولتور اولین بیانیه مطبوعاتی  خودرا با نام “خشم آذربایجان” در ۵ آوریل ۲۰۱۰ به زبانهای فرانسه، انگلیسی، فارسی و ترکی در رابطه با تظاهرات ملت آذربایجان در اعتراض به خشکاندن دریاچه ارومیه بطور وسیع منتشر کرد و در رسانه ها منعکس نمود . سپس چندین کنفرانس دردانشگاههای پاریس وهمچنین در یونسکو ترتیب داد.

جمعیت “ارک کولتور” برای دفاع از موجودیت دریاچه ارومیه ، مدیر مرکزبییوسفریونسکورا که دریاچه ارومیه را در سال ۱۹۷۶منطقه حفاظت شده بین المللی اعلام نموده است به همکاری با دوتن از متخصصین آذربایجانی دعوت کرد بعد از آن یونسکو اقدامات زیادی برای نجات دریاچه ارومیه توسط نماینده یونسکو درتهران انجام داد که نتایج آن مذاکرات به ارک کولتور اطلاع داده شد.

ارک کولتور دردفاع از حق تحصیل به  زبان مادری چندین دیداربا مسئولین یونسکو انجام داد وهمچنین درمورد زبان های درحال از بین رفتن با اطلس زبانها ی یونسکو همکاری نمود.

در مبارزه حقوق بشری فعالیتهای ارک شکل دیگری بخود گرفت و اهدافش گسترش پیدا کرد این گسترش به تغییر اساسنامه در سال ۲۰۱۴ انجامید. “جمعیت ارک کولتور” به “جمعیت “ارک ” برای دفاع از حقوق بشر و خواسته های دموکراتیک ملت آذربایجان” تغییرنام یافت.

«ارک» درفعالیت های حقوق بشری خود شاهد عدم همکاری  سازمانهای حقوق بشر ایرانی بود که  برخلاف تعهداتی که دارند حاضر نیستند مسائل ومشکلات ترکهای آذربایجانی را به مجامع بین المللی ارائه بکنند ونوعی تبعیض آشکار نسبت به فعالین  جنبش های ملل غیر فارس بویژه ترکها دارند . آنان حتی حاضر نبودند سیاستهای غلط جمهوری اسلامی ایران را برای خشکاندن عمدی دریاچه اورمیه محکوم بکنند . از زندانیان سیاسی ترک حمایت نمی کنند ، بدینجهت فعال شدن مستقل جمعیت « ارک» در دفاع از حقوق بشر در آزربایجان شدیدا احساس می شد و در این راه «ارک» قدمهای اساسی برداشت.

جمعیت “ارک ” در دفاع از حقوق بشر در آزربایجان در مدت کوتاهی توانست بعنوان منبع معتبردرمسائل حقوق بشری برسمیت شناخته شود و نه تنها یک منبع قابل اطمینان برای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بلکه تنها جمعیت حقوق بشر جدی در مسائل آزربایجان از طرف سایر سازمانهای حقوق بشری نیز پذیرفته شد.

اهداف “ارک”

ازاهداف مهم جمعیت حقوق بشر ” ارک” ، شناساندن ترکهای آزربایجان در سازمان ملل و دیگر مجامع بین المللی ومبارزه با نژاد پرستی و تبعیض علیه ترک ها درایران در  سازمان ملل متحد میباشد

اهداف دیگر جمعیت ارک عبارتند از دفاع از،
 ـ حقوق ملی و فرهنگی ترکهای آذربایجان

ـ حقوق زندانیان سیاسی آذربایجانی
 ـ حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی، زبانی  و مذهبی  در ایران،

ـ حفظ محیط زیست آذربایجان

ـ حقوق زنان و کودکان

ـ اعتراض به دستگیریهای خود سرانه ترکها در ایران

ـ حق مسکن، حق کار، حق تحصیل ، دفاع از کرامت انسانی ، و…..حق زندگی سالم

بطورکلی دفاع از تمام موضوعاتی که درچارچوب منشورجهانی حقوق بشر قرار می گیرند

جمعیت ارک نزدیک به یازده (۱۱)  سال ، فعالیت های خود رابراساس منشور جهانی حقوق بشر درعرصه ها ی زیر پیش برده است.

عرصه های فعالیت “ارک “

 ـ حقوق ملی، فرهنگی وزبانی آذربایجانی ها

ـ تحصیل به زبان مادری

ـ آزادی عقیده ،آزادی بیان وآزادی تجمعات دموکراتیک در آذربایجان

ـ تاسیس فرهنگستان زبان ترکی آذربایجانی،

ـ مراجعه به مسئولین سازمان ملل متحد در رابطه با زندانیان سیاسی آذربایجانی

ـ شرکت وسخنرانی در اجلاس های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ـ ژنو در مورد وضعیت آزربایجانیان در ایران

ـ جمعیت حقوق بشر آزربایجان “ارک” برای همه ی ترکها در ایران فعالیت گسترده داشته است

درمورد خشک شدن دریاچه ارومیه ، آلودگی رودخانه ها در تبریز و اردبیل و دیگر نقاط ، کارخانه کاوه سودا و…

ـ فعالیتهای بسیار گسترده با یونسکو ،

ـ  با مرکز محیط زیست سازمان ملل متحد [i] که موجبات حضور مکرر گزارشگران ویژه محیط زیست در ایران برای بررسی وضعیت دریاچه اورمیه شد و ادامه دارد.

فعالیت نزدیک با  کمیته مبارزه علیه تبعیض و نژاد پرستی سازمان ملل ، اعتراض به تژاد پرستی  در جمهوری اسلامی ایران نسبت به ترکها از طریق مدیا،  رادیوو تلویزیون و روزنانه های   دولتی ، از آن جمله توهین به فوتبالیستها و هوادران تیم تراختور.

شرکت فعال  و سخنرانی  در فروم های حقوق اقلیتهای ملی ، زبانی و قومی درمقر سازمان ملل متحد ـ ژنو

بر گزاری چندین  تظاهرات درمقابل سازمان ملل متحد برای دفاع از زندانیان سیاسی و فرهنگی آذربایجانی،

برای نجات دریاچه ارومیه، برای تحصیل به زبان مادری و….

شرکت و گزارش دهی نقض حقوق بشر ترکهای آزربایجان در ایران  به کمیته و شورای بررسی ادواری جهانی حقوق بشرسازمان ملل متحد در مورد ایران.

همکاری با کمیته بین المللی حقوق کودکان سازمان ملل متحد ، شرکت و سخنرانی در باره عدم تحصیل کودکان به زبان مادری و کار کودکان دریکی از اجلاس های این کمیته در ژنو.

همکاری با یونسکو در رابطه با توسعه پایدار. ارک در رابطه با توسعه پایدار در سازمان ملل نیز فعال بوده است.

همچینن جمعیت حقوق بشر “ارک ” از سال ۲۰۱۴ کاندیداتوری خود را برای  مشاور سازمان ملل متحد (اکوسوک)  اعلام کرده است.

امروز رابطه ی”ارک” جمعیت حقوق بشر آزربایجان برای دفاع از خواسته های ترکهای آزربایجان با بسیاری از مراکز حقوق بشر از آنجمله با سازمان ملل متحد، عفو بین الملل، گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران ، ناظران بین المللی حقوق بشر، گروه بین المللی حقوق اقلیتها ی ملی ، زبانی و قومی و دیگران ادامه دارد .

ارک موفق عمل کرده و کارنامه درخشان آن در طی نزدیک به یازده سال گذشته را میتوان در گزارشهایش به سازمان ملل متحد یافت . “ارک” توانست پرونده قطوری برای ترکهای آزربایجان و خواسته هایشان در سازمان ملل باز کند .

“ارک” همواره در کنار و همزمان با هموطنان خود در آزربایجان برای مطالبات حقوقی ، زبانی ، محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی  حرکت کرده و بی وقفه برای خواسته های ملت خود به  مجامع بین المللی از جمهوری اسلامی شکایت کرده  و او را وادار به جوابگویی کرده است .

این نوشته فقط اشاره ای مختصر به فعالیتهای حقوق بشری ، جمعیت  “ارک” برای دفاع از حقوق بشردر آزربایجان میباشد و مطمئنا در آینده با پیشرفت و گسترش فعالیت ها تغییراتی خواهد داشت .

 کلیه فعالیت های جمعیت ارک آشکار وعلنی بوده ومدیر ارک با انتشار گزارشات واطلاعیه های بموقع اقدامات انجام گرفته را به اطلاع هموطنان عزیز رسانده است.

Email adresse : arcdh@laposte.net  

Site : www.arcdh.eu     

Telegram: https://telegram.me/ARCHUMANRIGHTS

 Instagram : archumanrights


[i] United Nations Environment – UNEP