سه شنبه , ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

وعده حق ابه دریاچه ارومیه از پروژه کانی سیب نرسیده به نصف کاهش یافت

وعده حق آبه دریاچه ارومیه از پروژه کانی سیب نرس یده به نصف کاهش یافت
با وجود وعده ها ی چند ی ن باره مقامات دولتی در باره بهره برداری از پروژه کانی سیب در خصوص
انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومی ه ،هنوز ای ن وعده محقق نشده و آزاد سازی حق آبه دری اچه
.ارومیه از سد ها ی بر روی رودخانه ها ی منته ی به دریاچه به با ا ین وعده محقق نشده است
به گزارش جمع یت حقوق بشر آذربای جان ارک؛عل ی ارواحی متخصص مد یر یت ز یست بوم های تاالبی
در مصاحبه با رسانه ها عنوان کرد: شاید یکی از شاخص تری ن مصداق عملیات اجرایی برای تاالب
ها، اح یای دریاچه ارومی ه است که ط ی سال های گذشته رو ی آن کار شده و ستاد احیای دریاچه
ارومیه شکل گرفته است اما شرایط امروز دریاچه از طرفی ای ن پی ام را منتقل م ی کند، راهکارها یی
که عمدتا در دست اقدام بوده راهکارهای راهگشا یی نبوده اند که بتواند مشکالت، معضالت و بحران
.آب در کشور و به طور مشخص حال بد تاالب ها را بهتر کند

https://fa.arcdh.eu/wp-content/uploads/2023/02/LAKE-URMIA-2023-02-12-PDF.pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *