شنبه , ۵ خرداد ۱۴۰۳

مصاحبه با خانم ژاله تبریزی در باره فعالیت های حقوق بشری

سوال – کشور ایران یکی از اولین امضاءکنندگان منشورجهانی حقوق بشرمی باشد اما چرا همواره  چه در زمان رژیم گذشته و چه دررژیم فعلی حقوق بشر درایران زیرپا گذاشته شده است؟

 • –  جواب – منشور جهانی حقوق بشردرسال ۱۹۴۸ درکاخ شایو درپاریس امضاء شده است  کلیه اعضاء اولیه سازمان ملل متحد بغیرازشش کشورمنشورجهانی خقوق بشررا امضاء کرده اند این شش کشورعبارت بودند ازعربستان سعودی ، یمن ، اتحاد شوروی، بلغارستان ، مجارستان ورومانی . عربستان و متحد او یمن باین خاطر منشور را امضاء نکردند که در منشور حقوق بشرزنان با مردان و مسلمانان با غیرمسلمانان برابرفرض شده اند و اتحاد شوروی و سه متحد اروپای شرقی او هم به این خاطرامضاء نکردند که منشوربا اصول کمونیسم درتضاد است زیرا حق مالکیت درمنشوربرسمیت شناخته شده وکارگرو سرمایه دار ازنظرحقوقی برابر گرفته شده اند.
 • اما امضاء دولت ایران حکایت دیگر دارد.
 • فریدون هویدا که تا آخرین روزهای حکومت شاه نماینده ایران دریونسکو بود درخاطراتش می نویسد که بعد ازجنگ دوم اوضاع اقتصادی ایران خراب بود و بعلت نداشتن بودجه سفیرایران به پاریس نیامده بود . من در آن زمان درپاریس دانشجو بودم روزی ازطرف نخست وزیر ایران تلگرافی بمن رسید که ازمن خواسته بودند درجلسات تصویب اصول حقوق بشربنمایندگی از طرف دولت ایران شرکت بکنم . من که اصلا نمی دانستم حقوق بشر چیست در جواب تلگراف نوشتم که من در باره موضوع هیچ اطلاعی ندارم و نمی توانم نظر بدهم . جواب آمد که مهم نیست تو درجلسات شرکت بکن هروقت دیدی رای گیری می کنند به خانم ترومن همسر رئیس جمهور آمریکا نگاه کن هرگاه دیدی او دستش را بعلامت تائید بلند کرد توهم دستت را بلند کن .
 • باین ترتیب من به تقلید ازخانم ترومن به اصول منشور خقوق بشربدون اینکه ازمحتوای آنها چیزی بفهمم رای مثبت دادم و درپایان نیزبنمایندگی ازدولت ایران منشور را امضاء کردم.
 • فریدون هویدا بنمایندگی از دولت ایران منشور رادرپاریس امضاء کرده بدون اینکه درخود ایران راجع به این امرمهم بحث یا لا اقل اطلاع رسانی شده باشد.ایران این منشور را توسط یک دانشجوی جوان وغیر سیاسی وصرفا برای همراهی با آمریکا  امضاء کرده است و نه از روی اعتقاد واین در حالی بود که حکام ایران هیچ اعتقادی به اصورمندرج درمنشورحقوق بشر نداشتند . قوام السلطنه در آن روزها بدستور شاه مشغول قتل عام ملت آذربایجان و سوزاندن کتابهای ترکی دوره پیشه وری بود.
 • اینکه چه کسی و درچه شرایطی و به چه دلبلی بنمایندگی از دولت ایران زیر منشور جهانی حقوق بشر امضاء گذاشته است مسئولیت دولت ایران را برای رعایت قوانینی مذکور کم نمی کند .عدم التزام به قوانین بین المللی پذیرفته شده توسط دولت ها زیرپا گذاشتن قوانین بین المللی است و نباید گذاشت این قانون شکنی ادامه یابد.
 • و اما نقض حقوق بشربعد ازانقلاب تابحال توسط جمهوری اسلامی جنبه های اعتقادی و ایدئولوژیک دارد.فراموش نباید کرده که شورش طرفداران خمینی درخرداد سال ۱۳۴۲ و آتش زدن مدارس دخترانه عمدتا بخاطرمخالفت با آزادی زنان بود که جزو اصلاحات شاه بود وخمینی بشدت با آن مخالفت می کرد.با به حکومت رسیدن طرفداران خمینی ، نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی قانونی شده زیرا اگرجوهر اصلی منشورحقوق بشر را برابری همه انسانها بدون در نظر گرفتن جنس ،نژاد ، زبان ، ملیت وموقعیت اجتماعی بدانیم خواهیم دید که درقانون اساسی جمهوری اسلامی دوازده نوع تبعیض برای برابری انسانها ذکر شده است .از جمله درقانون اساسی جمهوری اسلامی زن با مرد ، روحانی با غیر روحانی ، مسلمان با غیر مسلمان ، شیعه با سنی ، دیندار با بی دین ، موُمن با غیرمُومن …برابر نیستند.
 • جمهوری اسلامی از روز بقدرت رسیدن خود بدون اینکه امضاء ایران را در رابطه با حقوق بشرپس بگیرد(زیرا این امرعواقب سیاسی زیادی دارد)با علم کردن حقوق بشراسلامی و جمع کردن چند رژیم ارتجاعی حول آن عملا به دشمنی با منشور جهانی حقوق بشر پرداخته است و درداخل کشورنیزدرنقض حقوق بشر روی دست رژیم گذشته بلند شده است نماینده رژیم درسازمان ملل متحدازدست بریدن و سنگسار کردن دفاع می کند. تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی بخاطر نقض حقوق بشر نشان دهنده محکوم بودن جمهوری اسلامی است . جمهوری اسلامی رتبه دوم اعدام انسانها دردنیا را و رتبه اول در خاور میانه را دارد.

 س – شما از کی فعالیت حقوق بشری را شروع کرده اید؟

 ج – من از دوران دانشجوئی مدافع حقوق زحمتشان و ستمدیدگان بودم بنا بر این دفاع از حقوق بشر جزئی از زندگی سیاسی و اجتماعی من بوده است اما فعالیت حقوق بشری رابصورت تخصصی  ازسال ۲۰۰۹ شروع کرده ام زیرا درآن موقع مسئله دفاع از زندانیان سیاسی و زبان مادری و محیط زیست در آذربایجان به کارتمام وقت ومنظم نیازداشت و من احساس کردم که باید تمام انرژی و امکانات خودرا به این موضوعات اختصاص بدهم.

درسال ۲۰۱۰ جمعیت دفاع از خواسته های دموکراتیک مردم آذربایجان ـ  ارک کولتور- را همراه باچند تن از فعالین حرکت ملی آذربایجان ساکن فرانسه ، در دفاع از تجمعات مردم آذربایجان برای نحات دریاچه ارومیه تاسیس کردیم

ارک یک جمعیت غیر دولتی و مستقل است و طبق اساسنامه خود به هیچ حزب و سازمان سیاسی وابسته نیست.

ارک توانست برای نجات دریاچه ارومیه با یونسکو همکاری کند و د ر این رابطه یونسکو اقدامات بسیار ضروری را انجام داد و وارد مذاکرات اولیه در مورد دریاجه که منطقه حفاظت شده یونسکو بود بشود گرچه رژیم جمهوری اسلامی نخواست در این مورد اقدام عملی انجام دهد ولی دنیا مطلع شدند که یک فاجعه محیط زیستی در حال وقوع است. همین طور ارک در رابطه با زبان مادری، کارهای بسیار با ارزشی با یونسکو انجام داد از اطلس زبانهای در حال از بین رفتن تا کنفرانسها در مورد دریاجه ارومیه.

سپس در همان سال ما همزمان با تشکیل دادن گروه ائتنیک فعالیت خودمان را با نهاد غیر دولتی اتریشی سودویند  هم شروع کردیم. در حقیقت ما تا به امروز در دو جبهه فعالیت داشته ایم

.

اگر مقدور است لطفا بطور مختصر در مورد سودوین و نحویه کار شما با آنها را توضیح دهید

 • [i] ( بنیاد سیاست توسعه باد جنوب)verein südwind entwicklungspolitik

سودویند یک نهاد غیر دولتی اطریشی است. که در سال ۱۹۷۹ بنیانگزاری شده است و از سال ۲۰۰۹ دارای مقام مشورتی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد می باشد. سودیند در اتریش با همکاری شبکه ای از دفترها و همراهان منطقه ای خود فعالیت می کند. سودویند در سطح محلی، منطقه ای، کشوری و بین المللی، با سازمان ها و موسسات و همچنین با شبکه هایی از نمایندگان جامعه مدنی و شخصیت های مهم سیاسی که در عرصه توسعه بین المللی، آموزش، محیط زیست، فرهنگ و امور اجتماعی فعالیت می کنند، همکاری می کند

ما از امکانات سودویند برای کنفرانسها و اجلاسهای جانبی خودمان استفاده میکنیم . ما در برنامه ریزی ها فعالانه شرکت میکنیم و جلسات جانبی خود را خودمان پیش میبریم . موضوعات سخنرانی شرکت کنندگان اغلب در رابطه با سوژه اصلی انتخاب شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برای هراجلاس است مانند نژاد پرستی، تبعیض علیه اقلیت ها ، خشونت علیه زنان.

و همین طور در برنامه هائی که سودونید ترتیب میدهد میتوانیم شرکت کنیم مثلا در رابطه با اعدا مها در رابطه با گزارش نویسی ها در مورد گروه های ائتنیک ، اقلیتهای مذهبی، زنان، کودکان، محیط ریست واطلاع رسانی در مورد ملتهای غیر فارس درایران.

در حقیقت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال سه نشست دارد مارس، ژوئن و سپتامبر . ما برای هر نشست از دو ماه پیش جلسه تدارکاتی داریم برای برنامه ریزیها که هر هفته تشکیل میشود بنابراین واقعا باید وقت گذاشت غلیرغم آنچه دیگران فکر میکنند که ما می رویم و سخنرانی میکنیم نیست این اجلاسها کار زیاد ووقت زیاد  می برد.

این نقطه بسیار مهم را باید بیاد داشت که فعالیت ما مربوط به امروز نیست ، سودویند از ۱۴ مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شروع بکار کرده است و ما از ۱۵ مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شروع بکار کرده ایم و ماه ژوئن ما ۲۹ مین اجلاس را پشت سر گذاشتیم . یعنی ما تا به امروز باسودونید ۱۴ اجلاس را همکاری کرده ایم.  ما بسیار فشرده کار کرده ایم.

ما جلسات بسیار متنوعی از نقض حقوق بشر درمناطق خودمان داشته ایم . البته به هیج وجه فعالیت ما ساده و راحت نبوده است ما در فعالیتهایمان با مشکلات بسیار زیادی روبروربوده ایم ولی با پشتکار واستفاده از تجربه مبارزاتی خودمان در پیش برد مسائل وبالا بردن  کیفیت کارهایمان ، پنج سال است این کارداوطلبانه با راموفقیت ادامه می دهیم.

با توجه به توضیح بالا کار،جمعیت ارک وقتی برای تبلیغ خود نداشته و  انژی خود را نه در تبلیغ برای خود بلکه لابی گری و تبلیغ برای شناساندن آذربایجان و نقض حقوق آذربایجانی ها بکار گرفته است  شاید بهمین دلیل است که از دید علاقمندان کمی بدور مانده است ولی مهم  کاری است که انجام شده است. ارک با امکانات کم تا به امروز توانسته است در طی این پنج سال در رابطه با شناساندن آذربایجان و تقض حقوق بشرتوسط جمهوری اسلامی، در صحنه بین المللی تاثیر بسیار مثبتی داشته باشد . فعالیتهای خستگی ناپذیر ارک در سازمان ملل متحد ، در مجامع بین المللی و سازمانهای غیر دولتی سایر کشورهاموحب شد که ارک رشد سریع بکند و اساسنامه اش را با فعالیتهای خودش تطبیق دهد .

جمعیت ارک اساسنامه خودرا دراوایل سال ۲۰۱۴ ازجمعیت  ارک کولتوربرای دفاع از خواسته های دموکراتیک مردم آذربایجان به جمعیت دفاع از حقوق بشر و خواسته های دموکراتیک آذربایجانی ها تغییرداد ودو باره اساسنامه اش راطبق قانون انجمن هادرفرانسه وسپس درسازمان  ملل متحد به ثبت رساند.

با این ترتیب جمعیت ارک ازسال ۲۰۱۴ درسازمان ملل متحد به عنوان ان جی او ثبیت شده است و با سازمان ملل متحد همکاری دارد. در۵ سال گذشته فعالیتهای جمعیت ارک تماما منطبق بر اصول منشور حهانی حقوق بشر پیش رفته است.

 لطفا در مورد اهداف ارک توصیح دهید

اهداف ارک عبارت است از:
دفاع از حقوق ملی و فرهنگی مردم ترک آذربایجان

دفاع از حق تحصیل به زبان مادری  

دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی
 دفاع ازحقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی ،

دفاع از حقوق اقلیتهای مذهبی

دفاع ازمحیط زیست آذربایجان

دفاع از حقوق زنان و کودکان

دفاع از ورزش ملی بدون تبعیض

دفاع از آزادی عقیده ،آزادی بیان وآزادی تشکیل احزاب وانجمن های دموکراتیک در آذربایجان.

البته این اهداف ثابت نیسنتد و بر اساس اتفاقات در آذربایجان و ایران درجه اهمیت شان زیاد یا کم میشود

کلا فعالیتهای ارک در جه زمنیه بوده است

دفاع از حقوق ملی و فرهنگی وزبانی آذربایجانی ها

دفاع از آزادی عقیده ،آزادی بیان وآزادی تشکیل احزاب وانجمن های دموکراتیک در آذربایجان

دفاع از محیط زیست و تلاش برای نجات دریاچه اورمیه

دفاع از تاسیس فرهنگستان زبان ترکی آذربایجانی

مراجعه به مسئولین سازمان ملل متحد در رابطه با زندانیان سیاسی آذربایجانی

شرکت وسخنرانی در اجلاس های جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ـ ژنو

بر قراری رابطه مستقیم با مسئول میز ایران درسازمان ملل متحد

رابطه با دکتر احمد شهید نماینده سازمان ملل متحد برای ایران در مورد نقض حقوق بشر

ترتیب دادن ملاقاتها ی متعدد با احمد شهید برای آذربایجانی ها از تشکیلاتهای مختلف  بوده روی موضوعات خشک شدن دریاچه ارومیه،  تبعیض علیه فوتبالیستها ، حقوق زبانی و فرهنگی، بسته شدن انتشارات ، بسته شدن روزنامه ها ترک زبان و زندان بودن ژوزنالیستها ، راسیسم ، تبعیض، زندانیان سیاسی و..

شرکت و سخنرانی  در فروم های حقوق ملیتها (با دعوت گزارشگر ویژه  اقلیتهای اتنیکی و مذهبی) درمقر سازمان ملل متحد ـ ژنو. البته این فرمها همیشه قابل استفاده برای ما نیستند مثلا سال پیش راحع به تبعیض اقتصادی ، سیاسی و احتماعی در مورد مهاحران  در اروپا مربوط میشد که ما شرکت نکردیم . حتی ما هم شرکت کنیم به موضوع ما توحه نخواهد شد ولی خوب تمرینی برای خودمان است برای یاد گیری ، مگر اینکه موضوعات در رابطه با وضعیت موجود ما باشد

ترتیب دادن تظاهرات درمقابل سازمان ملل متحد برای دفاع از زندانیان سیاسی و فرهنگی آذربایجانی

تظاهرات درمقابل مقرسازمان ملل متحد برای نجات دریاچه ارومیه

تهیه گزارش فوریه ۲۰۱۴ در باره نقض جقوق بشر در آذربایجان برای بررسی ادواری نقض حقوق بشردر ایران ـ این شرکت ما در بررسی یو پی آر ، رشد کیفی جمعیت ما را میرساند ما با نام مستقل ارک این گزارش را دادیم و این گزارش همراه دیگر سازمان هاو جمعیتها ی عیر دولتی  در سازمان ملل متحد با نام ما ثبت شد.

تهیه گزارش وضعیت حقوق کودکان در آذربایجان برای کمیته دفاع از حقوق کودکان که برای ماه مارس ۲۰۱۵ خواسته شده بود و کار کردیم در این مورد . گزارش و جمع بند آن بیرون داده شده است از طرف کمیته . ما بیشتر در مورد وضعیت و آمار ازدواج کودکان، فقر در کوذکان عدم دسترسی به بهداشت و تحصیل ، زبان مادری ، زایمانهای زودرس در دختران، کار کودکان، کودکان اقلیت های مدهبی و… در آذربایجان و روستا ها گزارش داده بودیم .

 ما در اجلاس های جانبی حقوق بشر برای زبان مادری به دعوت متخصصین شرکت میکنیم و در بیشتر موارد فرصت سخنرانی داریم

دفاع از حقوق زنان که تبعیض چند لایه برا آنها وارد میشود

دفاع از حقوق زلزله زدکان آذربایجانی در سازمان ملل متحد و صلیب سرخ جهانی در اروپا

شرکت دریونسکو برای روز جهانی زبان مادری

تهیه گزارشهائی در رابطه با نقض حقوق بشر درآذربایجان

نوشتن مقالات متعدد، چاپ و نشر مقالات بصورت انترنتی و کاغذی  

مراجعه به یونسکوو شکایت کتبی به عدم تدریس زبان مادری آذربایجانی

نامه های سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل متحد (بانکی مون)در باره مساله ملی درآذربایجان

تهیه وتوزیع کتابچه در مورد دریاجه ارومیه

تهیه وتوزیع کتابچه در مورد زبان مادری

تهیه کتابچه درمورد آلودگی محیط زیست آذربایجان (کاوه سودا درمراغه)

ترجمه گزارشات و مقالات وارسال آنها به مسئولین سازمان ملل متحد

البته اینها بطور خلاصه گفته میشود ۵ سال فعالیت و جهار یا پنج بار در سال حضور در سازمان ملل چیزی نیست که در چند صفحه گفته شود و بنظر من اشاره است به آنچه گذشته. مثلا ما هر اتفاقی که در آذربایجان افناده است به سازمان ملل بردهایم در مورد تبعیض ، راسیسم مقاله ها نوشته شده است

…….

نتیجه فعالیتهای ارک را چگونه میتوان دید

نتیجه این فعالیتهای ما را میتوانید :

۱ ـ  در گزارش گزارشگران ویژه حقوق بشردر ایران ، گزارشهای دبیر کل سازمان ملل متحد  و مداخلات کشور های حاضر در صحن علنی  سازمان ملل متحد و همین طور در نوشته هایشان در دفاع از ملل غیر فارس  البته این گزارشات را میتوانید از سایت سازمان ملل موزد مطالعه قرار دهید حمعیت حقوق بشر ارک مرتب این گزارشها را دریافت میکند و ترجمعه کار بیشتری میبرد در نتیجه نمی تواند همان روز آنها را منعکس کند. من اینجا فقط  به چند نمونه از آنها میتوانم  اشاره کنم .

۲ ـ ما فعالیتهای خودمان  را مثلا درگزارش  چندین کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد([ii]) که جمع بند آنها بطور جداگانه  در رابطه با تدارکات یو پی آر (بررسی ادواری نقض حقوق بشر در ایران) که از ۲۷ اکتبر الی ۷ نوامبر با توجه به گزارشات چهار ساله ما تهیه شده است  می بینیم که من در اینحا بطور نقطه وار به چند نمونه از آنها اشاره میکنم به امید اینکه ما بتوانیم یک کمیته ترجمه بوجود بیاوریم از داوطلبین و این گرارشات که الان هم به تعداد زیادی به دستمان رسیده است ترجمه شود و در اختیار هموطنمان قرار گیرد .

ـ کمیته مبارزه با راسیسم و تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در گزارش خود در صفحه ۶ ـ بند ۱۵ از تبعیض مستقیم از طریق رسانه های رسمی دولت  و همچنین دادن بیانیه های تبعیض نژادی و ایجاد نفرت از طرف دولت مرکزی نسبت به آزربایجانی ها صجبت میکنم و از جمهوری اسلامی می خواهد که اقدامات ضروری لازم جلو گیری از هر نوع تبعیض بر علیه آزربایجانی ها و دیگر ملل عیر فارس انجام دهد.

ـ بند ۳۲ صفحه ۸ ، می نویسد ما نگران رفتار تبعیض آمیز نظام اقتصادی در رابطه با اقلیتهای ائتنیک هستیم مسئله زبان مانع از دادخواهی این مردم برای رسیدن به عدالت است (این مسئله ای است که ما در تمام در خواستهای خودمان تاکید داریم که دادگاها به زبان ما نیستند و بخشی از زندانیان ما زبان دادگاه را متوجه نمی شوند بنابراین دادگاها باید به زبان مادری هر ملتی باشد)

ـ کمیته حقوق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ، از نرخ بیکاری ، وضعیت شغلی زنان ، دستمزد پایین گارگران و عدم تضمین زندگی شرافتمندانه، تبعیضها در استخدام  ، نبود بهداشت در روستا ها، مشارکت بسیار پایین مردمان در امور مملکت ، حق آموزش به زبان مادری ، کیفیت پایین آموزش و پرورش ، ترک تحصیل در سنین پایین ، نرخ بالای بی سوادی و کم سوادی در مناطق ائتنیک صحبت میکند و خواهان حل این مسائل میشود([iii]).

          ـ همین کمیته باز در مورد اقلیتهای ائتنیک ، می نویسد که نگران وضعیت اینها در ایران که حق لذت بردن از فرهنگ خود را ندارند. اینها حق ندارند که تاریخ وزبان و فرهنگ خودشان را توسعه دهند و ازآن لذت ببرند. جندین بار در این گزارشها از تحصیل بزبان مادری دفاع میشود.

ـ دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش خود می نویسد که تا به امروز هیج بهبودی در وضعیت اقلیتهای قومی و مذهبی تا کنون بوجود نیامده است و محدودیتها ی شدید بر روی آنها از نظر اقتصادی ،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ادامه دارد .

ـ در این گزارشها از رادیو و تلویزیون به زبانهای ترکی آزربایجانی ، کردی، بلوچی، عربی و ترکمنی در ح.ا. ا. اعتراض میشود. از قانونهای تبعیض آمیز برا این ملتها بار ها یاد میشودو اعتراض میشود.

ـ و باز کمیته مبارزه علیه راسیسم و تبعیض نژادی ازنا روشن بودن تفصیر راسیسم و تبعیض نژادی  در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نگرانی خود را از این مسئله ابراز میکند و خواهان آن است که هر چه زودتر این مسئله باید بازو بر رسی شود .

ـ از زندانی بودن روزنامه نگارانی مثل سعید متین گور . محمد کبود وند ، رونقی ملکی و .. که در اوین ضرب و شتم میشوند. به اصل ۱۵ قانون اساسی اشاره میکنند که طبق گزارش (۳۶۹.۶۷) قرار بوده در طرح ۵ ساله برنامه های دولت که داده بود زبان مادری تدریس شود ولی هنوز به حالت اولیه باقی است و اجرا نشده است.

ـ ۸۱ طرح توسعه شامل مدیرست زیست محیطی شکننده از کشور از آن جمله دریاجه ارومیه که در حال خشک شدن است که تا کنون به راه حلهای داده شده عملی نشده و دریاجه هامون و گازهای گلختنه ای هم همین طور.

این مطالب در چهار گزارش مفصل نوشته شده است([iv]) و بدون دادن این اطلاعات آنها قادر نبودن به مشکلات ما پی ببرند. و ………

برای آینده چه برنامه ای دارید

ما برنامه های خودمان را در رابطه با نقض حقوق بشر در آزربایجان ،آزادی زندانیان سیاسی ، در مورد زنان ، کودکان، محیط زیست ، ورزش ، توسعه پایدار، زبان مادری ، حقوق اقلیتهای مذهبی وهمجنین در مورد ملتهای دیگر ادادمه خواهیم داد . ما همواره به شرکت و همکاری خودمان برای پیدا کردن راه حلهای بهتر در  دفاع از حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که مسائل مارا در بر میکیرد با سازمان ملل متحد  ادامه میدهیم. در این رابطه نیز مسائلی که موضوع روز در سازمان ملل هستند با گزارشگران ویژه با نوشتن گزارش وبیانیه با آنها همکاری میکنیم .

چند برنامه در دست تهیه وتصمیم گیری است که متعاقبا اعلام خواهد شد.

بعنوان فعال حقوق بشرو همینطور فعال ملی فرهنگی میخواستم نظر تان را در مورد نقش  زنان در حنبشهای احتماعی و حرکت ملی بدانم

قوانین حمهوری اسلامی ایران بطوریکه بر همه ما آشکار است ضد زن است وسال است این نقض آشکار حقوق بشر ادامه دارد ما زنان ترک آزربایجانی علاوه بر این تبعیضات  یعنی تبعیضات حنسیتی ، تبعیضات ائتنیکی هم داریم و یعنی هم زن هستیم و هم ترک هسستیم.

 •  
 • –                     

 سازمان ملت‌ها و اقلیت‌های غیررسمی (به انگلیسی: Unrepresented Nations & Peoples Organization) که با نام مخفف UNPO شناخته می‌گردد، یک سازمان غیر دولتی مستقر در هلند است. با وجود پیشوند UN در ابتدای نام این سازمان، این سازمان هلندی هیچ ارتباطی با سازمان ملل متحد ندارد. مقر این سازمان در لاهه هلند می‌باشد.

 • در سال ۱۹۹۱ تشکیل شده است
 •  
 • –          “یو ان پ او یک سازمان بین المللی ایجاد شده توسط کشورها و ملت ها در سراسر جهان است، که به عنوان مثل در سازمان های بین المللی اصلی جهان نشان داده نمیشود، مانند سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۱ تاسیس شده است، امروز یو ان پ او متشکل از بیش از ۵۰ عضو است که بیش از ۱۰۰ میلیون نمایندگی افراد. یو ان پ او ارائه می دهد یک گردهمایی بین المللی برای کشورهای اشغالی، مردم بومی، اقلیت ها، و حتی اکثریت مظلوم که در حال حاضر در تلاش برای به دست آوردن مجدد کشورهای خود را از دست، هویت فرهنگی خود را حفظ، نگهداری حقوق اساسی بشر و اقتصادی و حفاظت از محیط زیست طبیعی است. “
 • بن Cahoon، ۲۰۰۸ اکتبر ۹

[i] ارتباط سیاست توسعه باد جنوب یک سازمان اتریش گسترده غیر دولتی با ریشه های منطقه ای است. توسعه زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی پایدار، پایدار و طرفداران متعهد مواجه است برای کاهش فاصله بین شمال و جنوب. تامین مالی این باشگاه است حق عضویت و کمکهای مالی.

[ii] ـ Human Rights Council – Working group on the Universal Review –Twentieth Session (Resolution 16/21) 27Oct. – ۷ Nov. 2014-

[iii] – CERD – CESCR – HR Committee –UNCT – AI  & ICHRI– HRW

[iv] – A/HRC/WG/6/20/IRN/1- – A/HRC/WG/6/20/IRN/2  – A/HRC/WG/6/20/IRN/3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *